1

Fundacja Pomocy Dzieciom HUMANA

Została ustanowiona w 2013 r. przez Dagmarę , Natalię Masklak .Działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz873) oraz Statutu.

Fundacja realizuje cele pożytku publicznego zgodne z podstawowymi interesami
Rzeczypospolitej Polskiej i społecznie użyteczne, świadcząc bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym i szukającym pomocy.

Fundacja realizuje cel statutowy poprzez realizację oraz wspieranie projektów pomocy humanitarnej, mających na celu łagodzenie, zwalczanie oraz zapobieganie skutkom głodu, ubóstwa, chorób, dyskryminacji, przemocy, niewoli oraz zjawisk pośrednio lub bezpośrednio z nimi związanych. Szczególne znaczenie ma dla Fundacji udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez zapewnianie im pomocy medycznej, żywności, kształcenia, schronienia oraz wychowania. Fundacja podejmuje stosowne działania pomocowe zgodne z celem statutowym obejmujące m. in.: budowę lub wsparcie finansowe przedszkoli, szkół, szpitali, placówek opiekuńczych, transportów z pomocą.

Celem Fundacji jest:
– pomoc głównie rzeczowa i finansowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
niezamożnych, samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych i osób potrzebujących
pomocy
– propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą charytatywną,
– wspieranie działań szkół, domów dziecka, starców, hospicjów, ośrodków
rehabilitacyjnych, szpitali,
– wspieranie głównie rzeczowe i finansowe rodzin wielodzietnych i osób samotnie
wychowujących dzieci,
– pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania nauki, oświaty oraz kultury
polskiej,
– działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz osób chorych,
– organizowanie imprez kulturalnych i promujących działania fundacji.