1

Jak założyć Subkonto?

Fundacja udostępnia podopiecznym subkonta w celu pozyskiwania darowizn oraz 1% podatku. Refunduje wszystkie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, pomocą społeczną do wysokości środków znajdujących się na ich subkontach.

Aby założyć subkonto należy przesłać następujące dokumenty:
1. Wniosek o założenie subkonta wraz z opisem historii choroby. Wniosek musi zawierać oryginalny podpis kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna kandydata oraz dokładny adres zwrotny.
2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał),stwierdzające chorobę kandydat. Wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Honorowane są także kserokopie zaświadczeń, potwierdzone przez lekarza , za zgodność z oryginałem.
3. Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia
4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych dochodach rodziny.
5. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.

 

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:
Fundacja Pomocy Dzieciom „HUMANA”, Ul. Żytnia 24, 65-364 Zielona Góra